Hotel pre psov

Hotel pre psov

Čo požadujeme:
Majiteľ psa si v dostatočnom predstihu rezervuje termín pobytu psa na hotely telefonicky alebo cez formulár www.canislog.sk. Rezervácia je akceptovaná až po uhradení zálohy, ktorá činí 50% z celkovej ceny pobytu psa.

Zálohu je treba zaplatiť najneskôr do 4 pracovných dní od rezervácie. Túto zálohu môže uhradiť prevodom na účet 4018709307/7500, v hotovosti osobne na hotely, chovateľských potrebách Canislog na Dostojevského 45 v Poprade alebo šekovou poštovou poukážkou zaslanú na adresu chovateľských potrieb : Canislog ,s.r.o., Dostojevského 45, Poprad, 05801 do správy pre prímateľa napíšte hotel a dátum pobytu.

Čím neskôr bude rezervácia uhradená tím je menšia šanca , že v potrebný termín bude pre psa na hotely voľno. Pokiaľ majiteľ zálohu neuhradí, je veľká pravdepodobnosť, že rezervované miesto bude uvoľnené inému záujemcovi a pre psa už miesto nebude.

Aby pes mohol byť prijatý na hotel, musí mať platné očkovanie a byť v dobrom zdravotnom stave. Psa na hotel prinesie majiteľ psa v pracovných hodinách 8-11 hodiny a 16-19 hodiny.

Po predošlej dohode môžete psa doniesť aj mimo pracovných hodín za poplatok stanovený aktuálnym cenníkom.

Prvý krát na hotely:
Pes je umiestnený na žiadosť majiteľa vo vnútornom alebo vonkajšom koterci. S majiteľom je podpísaná zmluva v dvoch vyhotoveniach. K spísaniu zmluvy je potrebné predložiť doklad totožnosti majiteľa a kópiu kúpnej zmluvy psa, ktorá sa stáva súčasťou zmluvy. Je doplatený ostatok za pobyt.

Majiteľ je povinný doložiť:
- Očkovací preukaz/ pet passport , kde zamestnanec skontroluje platnosť očkovania a po celu dobu pobytu psa zostava priložený pri zmluve,
- Krmivo, na ktoré je pes zvyknutý,
- Ležadlo,
- Misky,
- Hračky,
- Lieky pokiaľ ich pes užíva s jasným podpisom dávkovania,
- V prípade nepriaznivého počasia i oblečenie na psa, pokiaľ je na to zvyknutý

Je potrebné pri predaní uviesť čo najviac informácií:
- Ako je pes kŕmený – veľkosť dennej dávky, koľko krát denne a podobne,
- Ako vychádza s inými psami,
- Reakcie na cudzích ľudí,
- Či sa rád túla,
- Či nie je alergický,
- Akého veterinára majiteľ preferuje v prípade ošetrenia,
- Či bude psa po dobu pobytu vybehávať majiteľom poverená osoba a iné,
- Čím viac bude mať zamestnanec informácií k psovi, tím lepšie sa bude môcť postarať o vášho psa.

Vracajúci sa klient:
Pes je ustajnený na žiadosť majiteľa vo vnútornom alebo vonkajšom koterci. S majiteľom sú skontrolované údaje uvedené na zmluve. Je doplatený pobyt a prevzaté veci k psovi. Majiteľ je povinný informovať zamestnanca pokiaľ došlo k nejakým zmenám od poslednej návštevy.

Priebeh pobytu:
Každý pes je vybehávaný minimálne 4 x za deň/ 2 x doobeda a 2 x poobede/.Pokiaľ sa pes znáša s inými psami, majiteľ s tím súhlasí a situácia to umožní je pes vybehávaný s viacerými psami. Túto variantu z osobnej skúseností doporučujeme pre lepšiu psychickú pohodu psa počas pobytu. V dobe vybehávania je po celú dobu prítomný zamestnanec, ktorý na psa/psov dohliada. Z bezpečnostných dôvodov je pes vybehávaný v areálu firmy. Snažíme sa prispôsobiť venčenie temperamentu psa. Na prianie majiteľa je možné venčiť psa poverenou osobou mimo areál firmy v pracovné dni. V dobe pobytu psa mimo areál nesie zodpovednosť za psa poverená osoba. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč je pes kŕmený 1 x denne vždy večer .

Vyzdvihnutie psa:
Psa je možné vyzdvihnúť v pracovných hodinách. Po predchozej dohode i mimo pracovnej doby za príplatok. Majiteľom je podpísaný protokol o vyzdvihnutí psa. Je mu vrátený očkovací preukaz a veci, ktoré so psom doniesli.

Pokiaľ v dobe pobytu psa došlo k zraneniu, zmene chovania alebo zdravotného stavu je majiteľ o tejto skutočnosti a o krokoch liečby informovaný. Pokiaľ bol pes na hotely dlhšie než bolo pôvodne dohodnuté, bolo dokúpené krmivo, došlo k poškodeniu majetku firmy alebo vznikli iné nutné náklady po dobu pobytu psa dôjde k doučtovaniu nedoplatku podľa platného cenníku.

Nadštandardné služby:
Pokiaľ má majiteľ záujem o niektorú z nadštandardných služieb je najlepšie nahlásiť pri rezervácii pobytu psa najneskôr však v deň nástupu psa na hotel. Čím neskôr o niektorú zo služieb prejavy záujem tým je menšia pravdepodobnosť, že mu bude možné vyhovieť. Nadštandardné služby sú účtované podľa platného cenníku firmy a cenníku spolupracujúcich firiem.
- Pokiaľ je pes na hotely dlhšie ako 10 dní, môže majiteľ využiť precvičovanie základnej poslušnosti pod vedením profesionálneho trénera,
- Zaistenie základnej veterinárnej starostlivosti u majiteľom vybraného veterinára,
- Zaistenie úpravy psa v profesionálnom psom salóne,
- Privezenie psa na hotel a odvoz psa späť majiteľovi v dohodnutom termíne,

Na čo dávať pozor:
- Včasná rezervácia a úhrada zálohy,
- Platné očkovanie,
- Dobrý zdravotný stav psa,
- Dostatočné množstvo krmiva, na ktoré je pes zvyknutý z domu po dobu pobytu,
- Dostatočná informovanosť ošetrujúceho personálu,
- Dodržovanie pracovnej doby,
- Nevstupovať na pozemok bez prítomnosti zodpovednej osoby,
- Včasná komunikácia pokiaľ si psa nemôžete vyzdvihnúť vo stanovenom termíne.

Späť na úvod